PDF or EBOOK (Veština senčenja najbolje japanske priče XX veka) ä Dejan Razić

download à PDF, DOC, TXT or eBook Á Dejan Razić

read & download Veština senčenja najbolje japanske priče XX veka download à PDF, DOC, TXT or eBook Á Dejan Razić Dejan Razić Á 0 read Ava Đun'ićiro Tanizaki Kan Kikući Jasunari Kavabata Fumiko Hajaši Ton Nakadima Taiđun Takeda Jukio Mišima Tacuo Nagai Kobo Abe Đunosuke Jošijuki Šumon Miura Akira Ab. Odli na knjiga i odli an presek najboljih japanskih pri a i autora

read & download Veština senčenja najbolje japanske priče XX vekaVeština senčenja najbolje japanske priče XX veka

read & download Veština senčenja najbolje japanske priče XX veka download à PDF, DOC, TXT or eBook Á Dejan Razić Dejan Razić Á 0 read Antologija japanske pripovetke prvi put je objavljena 1983 godine U njoj je prikazan širok tematski i stilski raspon ove živopisne egzotične i silovite katkada lirske proz. Antologija obuhvata neke od najboljih kratkih pri a koje sam pro itao Pri e itane u sekvenci prikazuju kretanje japanske proze tokom 80 godina XX veka uz kaleidoskop i zbrku uticaja na Japan sa Zapada i iz tradicionalne knji evnosti Pri e obra uju teme iz ruralnog i urbanog ivota kineske legende i bajke japanske istorijske doga aje dru tvene odnose smisao umetnosti Knjiga po inje pri om Hanov zlo in Naoje ige koja je verovatno najbolje iskonstruisana kratka pri a na koju sam nai ao Ve u prvom pasusu uhvati itaoca i dr i ga u nedoumici Da li je Han namerno ubio svoju enu igin prikaz psihe svedoka i Hana daje najve i doprinos ovome po to ni oni nisu sigurni ta se zaista desilo Do ivljaj likova je zapravo nit koja povezuje sve pri e u antologiji ak i pri e koje potpadaju pod realizam veliki akcenat stavljaju na subjektivni do ivljaj i emotivni ivot likova Pona anje gospodara Tadanoa Gruda zemljeKafkin uticaj se ose a u pri ama Naka ime Divlja zver i Abea Crvena ahura tap gde oni koriste trop transformacije da raspravljaju o poziciji neuspe nog umetnika Divlja zver i ljudskog bi a Crvena ahura tap Obojica direktnije raspravljaju o sudbini svojih likova od Kafke u Preobra aju Kod Kafke je preobra aj udes dok su ga njihovi junaci uzrokovali svojim pona anjemPlaninski pejza se bavi smislom umetnosti kroz lik pustinjaka i dvojice prijatelja koji pri aju o njemu Struktura pri e je zanimljiva i sastoji se od pri a u pri ama gde razli iti likovi putuju do klisure i pri aju o pustinjaku i njegovom neuspe nom poku aju da je naslika Temu umetnosti obra uje i Majstor tetoviranja Tu vidimo potrebu umetnika da na ini remek delo koja se grani i sa sadizmom ali i uticaj umetnosti na njene posmatra e i nosioce Kasna krizantema govori o seksualnosti starije ene i njenim ponovnim susretom sa biv im ljubavnikom Fumiko Haja i je jedina ena ija je pri a u antologiji i ova pri a se verovatno odlikuje najve im psiholo kim realizmom od svih Tokom itanja pred sobom imamo portret ostarele gej e koja je svesna svojih mana i dovoljno je pro ivela da se ne dr i u iluzijama ve je nau ila da iskoristi svoje ja e strane Nasuprot nje Haja i je postavila ostarelog ljubavnika punog nesigurnosti koji se nada da e uspeti da pozajmi novac Ovakav susret je toliko asimetri an da je na trenutke neugodno itati o pijanom o ajni kom pona anju ljubavnikaPored Kasne krizanteme svakodnevnim ivotom u savremenom Japanu se bave i Kratak susret i Soba prostitutke Kratak susret je kompoziciono zanimljiv jer nam Tacuo Nagai prvo daje kraj i apeluje na nas da ga ponovo pro itamo na kraju pri e U njoj je opisan kratak susret glavnog junaka u bioskopu sa zubarkom koja seda na njegovo mesto Junak u Sobi prostitutke je redovni posetilac etvrti crvenih fenjera Pri a opisuje njegov odnos prema jednoj prostitutki ali i samoj etvrti tokom godinaIako Agui udovi te sa neba opisuje savremeni Japan ne bih je svrstao zajedno sa prethodnim pri ama Dok su se one bavile realisti nim prikazom psihe likova Agui govori o poznatom kompozitoru kome se privi a udovi te On je posle eninog poba aja odlu io da ivi van vremena ne ostavljaju i tragove o svom postojanju Oe tu akcenat stavlja na posledice na ih postupaka i odnos prema osobama koje smo izgubili Sama pri a blago naginje ka magi nom realizmu jer italac kao ni pripoveda kompozitorov pazitelj do samog kraja nije siguran da li Agui zaista postojiNesigurnost je tema pri e Breskve Pripoveda u njoj opisuje svoje naj ivopisnije se anje iz detinjstva a zatim ga analizira i shvata da je nemogu e Rasprava o nepouzdanosti se anja je zapravo i izgovor kako bismo videli ivot u ratnom i poratnom JapanuPatriotizam Jukija Mi ime je najmu nija i najbolja pri a u ovoj antologiji 1936 japanska vojska se pobunila i zatra ila da se caru vrati neprikosnovena vlast Glavni junak Patriotizma je ena oficira japanske vojske 1936 Njegovi drugovi u estvuju u pobuni i narednog dana e on dobiti nare enje da je ugu i Izme u eki a i nakovnja izdati drugove ili cara oficir odlu uje da sa enom izvr i samoubistvo Pisac nam na po etku ka e ta e se desiti i pri a nezadr ivo ide ka tom doga aju Detalji su zapanjuju i slaganje i sklanjanje stvari i enje ku e i otklju avanje vrata sporazumevanje dvoje jo zaljubljenih supru nika njihovo poverenje i pona anje tokom samoubistva Mi ima je sigurno mnogo razmi ljao o seppukuu ritualnom samoubistvu i Februarskoj pobuni a njegova sudbina joj daje dodatnu te inu 1970 Jukio Mi ima je upao u kasarnu sa sledbenicima i poku ao da pobuni vojsku kao 1936 Mi imu su vojnici ismejali i izvr io je ritualno samoubistvoPri e u antologijiNaoja iga Hanov zlo in Seibei i njegove tikve Manazuru ReinkarnacijaRjunosuke Akutagva Ra omon Mandarinke Gruda zemlje un iro Tanizaki Majstor tetoviranjaKan Kiku i Pojava O pona anju gospodara TadanaoaJasunari Kavabata Mlade Kamelija ljiva Leto i zima avkaFumiko Haja i Kasna krizantemaTon Naka ima Divlja zverTai un Takeda Podizanje mostaJukio Mi ima PatriotizamTacuo Nagai Kratak susretKobo Abe Crvena ahura tap unosuke Jo ijuki Soba prostitutke umon Miura Planinski pejza Akira Abe BreskveKenzaburo Oe Agui udovi te sa neba

download à PDF, DOC, TXT or eBook Á Dejan Razić

read & download Veština senčenja najbolje japanske priče XX veka download à PDF, DOC, TXT or eBook Á Dejan Razić Dejan Razić Á 0 read E koja uspostavlja jasnu i živu sliku japanskog duha i književnog kretanjaU knjizi je zastupljeno petnaest najznačajnijih pripovedača XX veka Naoja Šiga Rjunosuke Akutag. Great choice before sleep


4 thoughts on “PDF or EBOOK (Veština senčenja najbolje japanske priče XX veka) ä Dejan Razić

 1. says: PDF or EBOOK (Veština senčenja najbolje japanske priče XX veka) ä Dejan Razić

  PDF or EBOOK (Veština senčenja najbolje japanske priče XX veka) ä Dejan Razić Antologija obuhvata neke od najboljih kratkih priča koje sam pročitao Priče čitane u sekvenci prikazuju kretanje japanske proze tokom 80 godina XX veka uz kaleidoskop i zbrku uticaja na Japan sa Zapada i iz tradicionalne knjiž

 2. says: read & download Veština senčenja najbolje japanske priče XX veka PDF or EBOOK (Veština senčenja najbolje japanske priče XX veka) ä Dejan Razić

  PDF or EBOOK (Veština senčenja najbolje japanske priče XX veka) ä Dejan Razić read & download Veština senčenja najbolje japanske priče XX veka Great choice before sleep

 3. says: PDF or EBOOK (Veština senčenja najbolje japanske priče XX veka) ä Dejan Razić Dejan Razić Á 0 read

  PDF or EBOOK (Veština senčenja najbolje japanske priče XX veka) ä Dejan Razić Dejan Razić Á 0 read read & download Veština senčenja najbolje japanske priče XX veka Odlična knjiga i odličan presek najboljih japanskih priča i autora

 4. says: Dejan Razić Á 0 read download à PDF, DOC, TXT or eBook Á Dejan Razić PDF or EBOOK (Veština senčenja najbolje japanske priče XX veka) ä Dejan Razić

  PDF or EBOOK (Veština senčenja najbolje japanske priče XX veka) ä Dejan Razić Jedina zamerka podosta pravopisnih grešaka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Paperback
 • 364
 • Veština senčenja najbolje japanske priče XX veka
 • Dejan Razić
 • Serbian
 • 13 August 2020
 • null